โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการฯ ตรวจเยี่ยม คปสอ.บางปะกง และ รพ.สต.บางวัว