โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมแสดงควมยินดี บุคคลดีเด่น “คนดีศรีปฐมภูมิ”