โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมติดตามการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก