โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)