โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมโครงการประกันคุณภาพและการพัฒนาในกระบวนการเก็บตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ