โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีทำบุยตักบาตร เนื่องในวันปิยมหาราช