โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME)