โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562