โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัดกรณีมีการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง