โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 5/2563