โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินกรณีโควิด-19 (EOC-Covid-19) จังหวัดฉะเชิงเทรา