โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดฉะเชิงเทรา