โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019