โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมส่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสเกษียณอายุราชการ