โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ วันส้วมโลก ประจำปี 2565