โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาระบบการติดตาม กำกับ และเร่งรัด การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 6