โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานมงคลอายุ 75 ปี ท่านสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.9) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร