โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมโครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปี 2561