โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมรณรงค์โรคเบาหวาน 2560 “ผู้หญิงกับการออกกำลังกาย”