โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2560