โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2561