โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมกรรมการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ (SERVICE PLAN)