โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561