โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560