โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับที่ปรึษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อติดตามโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในเขตสุขภาพที่ 6