โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงาน เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขพุทธบูชา ถือศีล 5 ลด ละ อบายมุข ปี 2561