โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ “Chachoensao Service Plan Sharing 2018”