โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด เนื่องจากราคาสับปะรดตกต่ำ