โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข