โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “โครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป” ประจำปีงบประมาณ 2561