โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “โครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป” ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมโรงพยาบาล on 9 Jul , 2018