โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารระบบส่งต่อผู้ป่วย ครั้งที่1/2562