โรงพยาบาลพุทธโสธร หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตคุณภาพที่ 6