โรงพยาบาลพุทธโสธร เตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ติดตามโครงการรพ.อาหารปลอดภัย ในเขตสุขภาพที่ 6