โรงพยาบาลพุทธโสธร เตรียมความพร้อมขยายพื้นที่ให้บริการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม