โรงพยาบาลพุทธโสธร เตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก