โรงพยาบาลพุทธโสธร เปิดให้บริการห้องตรวจโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs