โรงพยาบาลพุทธโสธร เริ่มให้บริการตัดชิ้นเนื้อไต (kidney biopsy)