โรงพยาบาลพุทธโสธร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา