โรงพยาบาลรับมอบ เงินบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์