โรงพยาบาลพุทธโสธร เปิดให้บริการคลินิกตั้งครรภ์เสี่ยงสูง