รับการตรวจเยี่ยม จากผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตบริการสุขภาพที่6