พ.ศ.2478

พ.ศ.2478 นางเจียม เงื่อมอื้อ และนางแถม เจียรศิลป์(คณาวุฒิ) ได้สร้างเรือนไม้ 2 หลังเป็นเรือนคนไข้ในและคนไข้นอก ภายในมีห้องเอกซเรย์และห้องผ่าตัดใหญ่รวมอยู่ด้วยทั้งหมด รับผู้ป่วยได้ 25 เตียง