พ.ศ.2482

เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา” ยังคงสังกัดอยู่กับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา