พ.ศ.2493

พ.ศ.2493 กรมการแพทย์รับโอนกิจการมาดำเนินการ