พ.ศ.2507

พ.ศ.2507 สร้างตึกเอกซเรย์ ห้องผ่าตัด ต่อมาภายหลังดัดแปลงเป็น หอผู้ป่วยหนัก กายภาพบำบัด และอาชีวบำบัด