พ.ศ.2508

พ.ศ.2508 ประชาชนร่วมกันบริจาคสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “พุทธโสธร 1” จำนวน 480,000 บาท