พ.ศ.2511

พ.ศ.2511  ได้รับเงินงบประมาณสร้างตึก 2 ชั้น 50 เตียง จำนวน 746,000 บาท ใช้เป็นหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก และตึกออร์โธปิดิกส์