MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

 • ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพือ่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 รายละเอียด
 • แบบฟอร์มขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขออนุญาติเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 รายละเอียด
 • ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 รายละเอียด
 • บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ประกาศคามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 รายละเอียด
 • คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดและปลดประกาศหรือปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
 • แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน รายละเอียด
 • บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างผู้บริหารทราบและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบลงทุน ) รายละเอียด
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด
 • ขออนุมัติผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลพุทธโสธร (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด
 • ขออนุมัติผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลพุทธโสธร (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด
 • ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหนวยบริการ) ประจำปี 2565 รายละเอียด
 • ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ศูนย์แพทยศึกษาชั้นคลินิก) ประจำปี 2565 รายละเอียด