ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพักระบบน้ำบริเวณด้านหลังหน่วยจ่ายกลาง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดไข่ไก่ จำนวน 10,000 กระบะ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดไข่ไก่) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดผักสด และผลไม้สดทั่วไป จำนวน 83 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบซิลเล่อร์ รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด จำนวน 71 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อสัตว์น้ำ จำนวน 14 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อไก่ จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาเช่าระบบ PACS (X-RAY) รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดข้าว จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุเครื่องบริโภค หมวดอาหารทางสายให้อาหาร นวัตกรรม) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 5 รายการ) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อสัตว์น้ำ จำนวน 14 รายการ) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด) รายละเอียด
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการเผาขยะติดเชื้อ จำนวน ๑๙๘,๐๐๐ กิโลกรัม รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วย โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดเลือด รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดเนื้อหมู และผลิตภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดเนื้อไก่ และผลิตภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดข้าว 5 รายการ) รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เครื่องตรวจวัดลานสายตาฯ) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื่้อเครื่องตรวจวัดลานสายพร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื่้อชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดไร้สาย สำหรับเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน ) รายละเอียด
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตู้เก็บเกล็ดเลือด) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดไร้สาย) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วย) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องประชุมชั้น8 อาคารสนับสนุนบริการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เครื่องล้างภาชนะพร้อมเป่าลมร้อน จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (ชุดโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น (PROXIMAL FEMORAL NAIL) จำนวน 22 รายการ) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องประชุมชั้น 8 อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องซื้อวัสดุการแพทย์ รายการถุงบรรจุโลหิต จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (ถุงมือผ่าตัดแบบ STERILE จำนวน 3 รายการ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 300 กล่อง และถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้งสเตอร์ไรด์ จำนวน 15,000 คู่) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (หมึกพิมพ์ HP 950-951) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (1243A STERI GAGE STEAM INTEGRATOR 500 EA จำนวน 120 ถุง) รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างปรังปรุง ซ่อมแซม แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 1 งาน) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (หมึกพิมพ์ HP-78A และหมึกพิมพ์ HP-15A) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพร้อมระบบชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 เตียง และเครื่องวัดน้ำไขสันหลัง จำนวน 2 เครื่อง) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพฺ RICOH รุ่น SP 325 DNW) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รายละเอียด
 • แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (โครงการจ้างงานติดตั้งเปลี่ยนฝ้าเพดานอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น3 ตึกเด็ก) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบ GAS ALARM จำนวน 8 จุด) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (โครงการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 ราการ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (โครงการสติกเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล ขนาด 10 cm x 7 cm จำนวน 1,600,000 ดวง) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-๑  รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ 125 ซีซี จำนวน 9 คัน) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (วัสดุแบบพิมพ์ DOCTOR’S ORDER SHEET จำนวน 1 รายการ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (สารหนืด จำนวน 320 หลอด) รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  (ท่อดูดสูญญากาศจำนวน 1 ชุด และชุดหัวขุดและกรอเบ้าขาเทียมจำนวน 1 ชุด) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ (infusion pump) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานเปล จำนน 1 เดือน รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยปรับระดับ  จำนวน 6 เตียง รายละเอียด
 • รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้ระบุไว้ในรายงานวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) จ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องพิเศษ หอผู้ป่วยประกันสังคมชายและหญิง จำนวน 2 งาน รายละเอียด
 • คุณลักษณะเฉพาะ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุทางการแพทย์จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดข้าว จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับผู้ใหญ่ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับผู้ใหญ่ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LEDฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อเครื่องวินิจฉัยการได้ยินชนิด True Hybrid Audiometer จำนวน 1 ชุด) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างติดตั้งระบบ GPS และกล้องติดรถยนต์ จำนวน 4 SET/หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลพุทธโสธร ) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LEDฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัด กล้อง 2 ตา ปรับเอียงตามแนวดิ่งได้ควบคุมการทำงานด้วยเท้า แบบแกนตั้งพื้นระบบ แสงคู่ขนาน 6515-021-2212/1ค) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (รายการเครื่องบันทึกการหดรัดตัวของมดลูกและติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (EFM) จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี.รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Monitor EKG) (EKG, NIBp, SPO2) จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sitagliptin 100 mg tablet รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ชุดน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 3 รายการ) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจท้องและผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยระบบวิดิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโปรแกรม HOSxP รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อเบลดแบบใช้ซ้ำได้อีกเบอร์ 4) รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LEDฯ  รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (CORTISOL 100 TEST) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องอบแก๊ส EO450 ลิตร รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความคุมด้วยปริมาตรและความดันสามารถเคลื่อนย้ายได้ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ชุดตรวจน้ำยาวิเคราะห์ HbA1C จำนวน 5,000 เทสต์) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติใช้ไฟฟ้า ระบบเย็นเร็วขนาดความจุ 850 ลิตร)  รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับผู้ใหญ่ รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูก รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจ Troponin T รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องดูดสุญญากาศทำเบ้าขาเทียม จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ แบบมีจอภาพ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย รวม 1 หมวด จำนวน 11 รายการ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างทำวัสดุโฆษณา จำนวน 3 รายการ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ฟลูออไรด์ จำนวน 2,000 มิลลิลิตร) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างซ่อมเครื่องส่งลมเย็นและเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็นฯ จำนวน 1 งาน) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แถบตรวจค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin Aspart 30% + Protaminated Insulin Aspart 70% 100 iu/ml injection in 3 ml with Insulin pen and pen needle รายละเอียด
 • (ร่าง) รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบโปรแกรม HOSxP รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโปรแกรม HOSxP รายละเอียด
 • (ร่าง) รายละเอียดโปรแกรมBMS-HOSxPXE รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอัตโนมัติขนาดความจุมากกว่า 181 ลิตร) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 3 ชุด)รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ) รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารทางสายให้อาหาร (6 รายการ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin Sodium 4 gm for injection รายละเอียด
 • รายงานผลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้ระบุไว้ในรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อ เครื่องล้างตัวกรองเลือด รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์ในช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่อง Microbilirubin จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โลหะดามกระดูกจำนวน 4 รายการ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างปรับปรุงห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ยกพื้นพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนชุดควบคุมหน้าจอสัมผัส และแผงวงจรสำหรับชุดควบคุมหน้าจอสัมผัสของเครื่องยิงเลเซอร์ สำหรับรักษาโรคตา) รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (หม้อนึ่งเครื่องมือแพทย์ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ) รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โลหะดามกระดูก จำนวน 4 รายการ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (กล้องวงจรปิดจำนวน 1 ระบบ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย) รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อตู้อบสำหรับทารกแรกเกิดชนิดมีการควบคุมอุณหภูมิทางผิวหนังและความชื้น รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ที่นอนลม จำนวน 20 ชุด และเครื่องควบคุมการให้น้ำและสารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องส่องไฟสำหรับทารกตัวเหลือง แบบ 360 องศาชนิด LED) รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดข้าว (5รายการ) หมวดนมและเครื่องดื่ม (8 รายการ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ตลับหมึกเครื่องพิมพ์  HP 85A CE285A) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Valproate 400 mg/ 4 ml for injection รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ฺBrake Complet อะไหล่กล้องจุลทรรศ์สำหรับผ่าตัดกล้อง 4 ตา ฯ) จำนวน 2 ชุด รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 18 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศสอบราซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อสัตว์ทั่วไป (19 รายการ) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  Eruthropoietin beta 5000 iu for injection รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  Erythropoietin alpha 4,000 IU for injection รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตวจหมู่โลหิต ABO Rh และชุดน้ำยาตรวจ Antibody Screening และความเข้ากันได้ของเลือดผู้ป่วยกับผู้บริจาค รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนย้าย) รายละเอียด
 • รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางของเครื่องอัลตร้าซาวด์ รายละเอียด
 • สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องฟอกอากาศ พร้อมเปลี่ยน รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน่วยงานไตเทียม อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 4 /หน่วยงาน) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างซ่อมเครื่องส่งลมเย็นและเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็นฯ  จำนวน 1 งาน) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างทำชุดบริการแรกรับผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคม 2,000 ชุด) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่อง Chiller ของอาคารสิริโสธรารักษ์ จำนวน 1 งาน) รายละเอียด
 • รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางของกล้องบันทึกภาพแบบมีหน่วยความจำในเครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ฯ รายละเอียด
 • กล้องบันทึกภาพแบบมีหน่วยความจำในเครื่อง พร้อมอุปกรณ์ คุณสมบัติตามข้อกำหนด รายละเอียด
 • การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด รายละเอียด
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดโสธร เพื่อให้บริการแพทย์แผนไทย รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อชุดวินิจฉัยภาพ (Diagnostic Workstation) รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ (14 รายการ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ชนิดจอภาพสี ฯ จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ระบบติดตามควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ และตู้เย็นแช่ยา 3 ประตู จำนวน 1 ตู้)  รายละเอียด
 • รายงานขอซื้อชุดวินิจฉัยภาพ Diagnostic Workstation รายละเอียด
 • ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ Erythropoietin beta 5,000 IU for injection รายละเอียด
 • ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ Erythropoietin alpha 4,000 IU for injection รายละเอียด
 • รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียด
 • คุณลักษณะเฉพาะ ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเครื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (หัวกรอเร็ว จำนวน 10 หัว และหัวกรอช้า จำนวน 15 หัว) รายละเอียด
 • รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางของเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรแบบเคลื่อนย้ายได้ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (ระบบติดตามควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น จำนวน 1 ชุด และตู้เย็นแช่ยา 3 ประตู จำนวน 1 ตู้) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูป ตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-1 โดยวิธีขยายสารพันธุกรรม โดยวิธี Real Time PCR รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรค รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อไก่ (4 รายการ) รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดของแห้งและเครื่องปรุง (71 รายการ) รายละเอียด
 • รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ  รายละเอียด
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ รายละเอียด
 • รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม รายละเอียด
 • คุณลักษณะเฉพาะชุดเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม รายละเอียด
 • ข้อมูลโครงการจัดซื้อด้วยเงินงบลงทุน  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560 รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอัตโนมัติ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติ  รายละเอียด    
 • รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางซื้อเครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้ารายละเอียด
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว รายละเอียด
 • รายงานผลการกำหนดรายละเอียดราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจฯ รุ่น Carina และรุ่น Evita XL รายละเอียด
 • แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า พร้อมเปลี่ยนจำนวน 42 ลูก รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูป ตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-1 โดยวิธีขยายสารอนุพันธุกรรม รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อชุดวินิจฉัยภาพ (Diagnostic Workstation) รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง Brake Complet (อะไหล่กล้องจุลทรรศ์สำหรับห้องผ่าตัด 4 ตา ควบคุมการทำงานด้วยมือ 1 OR 6515-021-4112) จำนวน 2 ชุด รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (จ้างปรับปรุงห้องล้างเครื่องมือ แผนกทันตกรรมจำนวน 1 งาน) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Hb Typing จำนวน 1,800 เทสต์) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ  จำนวน 1 ชุด) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ถุงบรรจุโลหิต จำนวน 3 รายการ) รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย (ไข่ไก่) รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อระบบการบริหารจัดการควบคุมการเข้า-ออกภายในอาคารจอดรถยนต์ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเช่าระบบ PASS (X-RAY) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว รายละเอียด
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการเผาขยะติดเชื้อ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น จำนวน 11 เดือน) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า) รายละเอียด
 • (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ รายละเอียด