รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


  • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
  • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด
  • รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพุทธโสธร ประจำปี 2560 รายละเอียด
  • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
  • รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงิบงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
  • ส่งรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย(งบลงทุน) ประจำปี 2559 รายละเอียด
  • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2558  รายละเอียด